Opinie wydawane przez poradnię

Wrzesień1, 2007

Poradnia wydaje opinie dotyczące między innymi:

  • pozostawienia ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
  • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
  • udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
  • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
  • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia za względu na stan zdrowia;
  • innych, określonych w odrębnych przepisach.
Do góry